Asinco - Àrees / Departaments
Asinco
Asinco

ÀREES /
DEPARTAMENTS

ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA LABORAL
SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS - EXTERNA I INTERNA
ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA COMPTABLE
ASSESSORIA FINANCERA
GESTORIA COMPTABLE I FISCAL PER A AUTÒNOMS
GESTORIA PARTICULARS
AUDITORIA DE CAPITAL INTEL·LECTUAL EMPRESA
AUDITORIA FINANCERA
ASESORIA JURIDICA

ASSESSORAMENT EN L'ÀMBIT DEL DRET MERCANTIL

 • Constitució de Societats Civils i Mercantils.
 • Modificacions estatutàries.
 • Concurs de creditors.
 • Compra-vendes mercantils i contractes mercantils de tot tipus.
 • Impagats.
 • Responsabilitat dels administradors socials.
 • Auditories preventives.
 • Fusions empresarials.
 • Dissolucions i liquidacions de Societats
 • Seguiment Jurídic de les Obligacions Socials Formals

ASSESSORAMENT EN L'ÀMBIT DEL DRET CIVIL

En tots els àmbits del dret civil y a més, com a especialistes en:

 • Dret immobiliari
  • Contractes d'arrendaments urbanos
  • Contractos de compra-venda i transmissió d'immuebles
  • Minutes de Declaració d'Obra Nova y Divisió Horizontal
  • Contractes d'Execució d'Obra i Subcontratació
  • Dret Registral
  • Desnonaments
 • Dret matrimonial i de família
  • Divorcis i separacions judicials
  • Constitució i dissolució de parelles de fet
  • Liquidació de béns comuns
  • Mediació familiar
  • Actualització de pensions
  • Aliments
  • Modificacions de Sentències de Divorci / Separació
  • Tuteles, adopcions y filiacions
  • Incapacitacions
 • Dret hereditari
  • Orientació testamentària
  • Declaració d'hereus Ab-intestato
  • Adjudicació i distribució d'herència
 • En l'àmbit del Dret Penal
  Dret penal en general, amb especial rellevança a:
  • Assistències a comissaries y jutjats
  • Violència de Gènero
  • Circulació i alcoholèmia
  • Denúncies y querelles
  • Delictes derivatss d'accidents de treball
  • Delictes econòmics
 • En l'àmbit de la prevenció empresarial del COMPILANCE (Auditoria jurídic penal de les entitats mercantils i els seus administradors.)

 • En l'àmbit del Dret Processal.
  Actuació lletrada i professional, davant tot tipus de Jutjats que coneixedors de les matèries relacionades amb l'àmbit de les nostres competències i especialitats.
ASSESSORIA LABORAL

L'assessorarem i gestionarem tots els tràmits vinculats amb les relacions laborals de la seva empresa de forma directa i personalitzada:

 • L'ajudem a escollir el tipus de contracte.
 • Gestionem tots els tràmits entre els treballadors de la seva empresa i l'Administració par a que estigui siempre al dia de les obligacions que, como empresa, ha de complir amb l'Administració -Seguretat Social-.

Un assessorament laboral permanent par a oferir-li una resposta instantània i pràctica sobre qualsevol dubte que pugui tenir.

El Departament Administratiu Laboral li ofereix els següents serveis:

 • Assessorament integral permanent sobre gestió laboral.
 • Estudi i confecció de contractes de treball en totes les modalitats.
 • Elaboració de nòmines i assegurances socials.
 • Gestió d'altes i de baixes de traballadors a la Seguretat Social.
 • Gestió d'altes d'empresa, autònomos i altres règims a la Seguretat Social.
 • Tramitació de partes d'accidents de treball.

El Departament Jurídic Laboral li ofereix els sigüents serveis:

 • Tramitació d'acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Assessorament sobre expedients de regulació de treball.
 • Sol·licitud de pensions i prestacions (jubilació, invalidesa, etc.).
 • Elaboració i seguiment de convenis col·lectius d'empresa.
 • Confecció de les retencions trimestrals y annuals dels treballadors.
 • Informes de costos salarials.
 • Assistència i representació davant els Jutjats del Social, així com de la Inspecció de treball.
 • Jutjats del Social.
 • Auditoria Sòcio-Laboral per a establir el nivell de compliment del dret de treball i de Seguretat Social per part de la seva empresa.
 • Gestió y afiliació d'empleats de la llar (servei domèstic)
 • Tràmits extrangeria
SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS - EXTERNA I INTERNA

Les persones són el principal y més valuós actiu de les nostres empreses pel qual adequada selecció de personal és indispensable en el marc competitiu actual.

Asinco Selección li ofereix un servei de selecció de Recursos Humans personalitzat per a cobrir qualsevol posició o nivell de l'empresa analitzant i evaluant totes les variables claue per a una correcta adequació i ajustament persona-lloc i organització, dissenyant el procediment de treball per a que laseva empresa pot incorporar al candidat adequat amb plenes garanties d'integració.

Fases i desenvolupament de la Selecció Externa de Recursos Humans:

Descripció de la Posició

Misió, Funcions i Activitats de la posició que l'empresa desitji cobrir mitjançant procés de Selecció. Ha d'incloure especificacions, com els coneixements, les habilitats, l'eexperiència prèvia que necessita la persona per a l'exercici del lloc, actituds i/o un rang de salari.

Anàlisi de l'empresa.

Analitzem el seu objecte social, sector al qual pertany, valors corporatius, elements de la cultura empresarial, comportaments que l'empresa a la seva vida quotidiana assumeix com normes o principis de conducta o que es proposa tenir o aconseguir como una característica distintiva del seu posicionament i/o de condicions del seu entorn, la sesva competència i quina és l'expectativa dels clients i propietaris. En definitiva, detectar si els valors ese corresponen amb l'estratègia i quins són les seves principals aventatgas competitives. La Selecció de les persones ha d'estar en harmona amb aquests aspectes intangibles i intangibles.

Les normes de conducta o formes d'actuació dels treballadors tals como: la confidencialitat, la lealtat, el treball en equip, l'honestetat i la responsabilitat, entre molts altres, han de reflectir la cultura de l'empresa que s'ha configurat a través dels seus valors com empresa.

Cada empresa ha de tenir els seus propis valors corporatius i tornar-los cultura, costum i realitat per a que el mercat els reconegui i els apreciï com a part de la identitat de l'empresa, dels seus productes o dels seus treballadors.

Determinació de competències:

Les competències són característiques personals, coneixements, habilitats, destreses i actituds manifestament observables i operativitzables en forma de conductes, estables y en bona part inconscients, que garanteixen un exercici superior en un entorn laboral i que expliquen l'èxit d'una persona, en una determinada posició, dins d'una organizació.

Tenen un impacte positiu a llarg termini en el treball; es reflecteisen en comportaments fàcilment identificables a través de l'observació i/o entrevistes i, per tant, poden ser mesures. Y es poden desenvolupar mitjançant l'experiència i l'aprenentatge.

Característiques personals, manifestamente determinació de les competencies, tèccniques, genèriques i específiques, així com de les habilitats que es requereixen per a l'exercici de la posició mitjançant una metodologia analítica que consisteix en l'establiment de les competències laborals a través de la identificació i ordenament de les funcions productivs, describint de manera precisa una àrea ocupacional des del seu propòsito principal fins a les contribucions individuals requerides per al seu compliment.

Reclutament:

Aquesta fase del procés de Selecció és de vital importància per a localitzar a la persona idònia. Per aquesta raó, assessorems als nostres clients sobre els mitjans més adequats per a trobar els candidats/es potencials amb el major grau d'ajustament a la posició que hem de cobrir. Fonamentalment ens interessa poder comunicar-nos amb professionales idonis per a la posició que desitgem cubrir.

 • ANUNCI. És fonamental estructurar i definir amb precisió l'anunci per a aconseguir captar l'atenció dels candidats idonis o amb el major grau d'ajustament i rendtabilitzar d'aquesta manera el cost de la inversió que l'empresa realitza en la seva publicació.

L'anunci es difon a través de:

 • INTERNET. Portal o portals d'internet de recerca de treball.
 • UNIVERSITATS I ESCOLES DE NEGOCI. Borsa de Treball d'universitats públiques i privades de la Comunidad Autònoma on l'empresa té la seu.
 • ORGANISMES, AGRUPACIONS PROFESSIONALS, GREMIS, CÀMERES, INSTITUCIONS, ETC.
 • BASE DE DADES PRÒPIA: CV que rebem espontàniament
 • XARXA DE CONTACTES PROFESSIONALS: Linkedin.
 • WEB D'ASINCO ASESORES, SL.

Evaluació de candidats: Estudis Psicomètrics i Tècnica d'Incidents Crítics.

L'anàlisi del candidat/a es realitza des d'una òptica personalitzada i pluridisciplinar utilitzant aquelles proves necessàries i suficients per a contrastar si el seu perfil s'ajusta als valors i cultura de l'empresa y a la posició descrita. En definitiva si el seu perfil és l'idoni per a la posició que l'organització desitja ocupar.

L'entrevista d'Incidents Crítics consisteix en una entrevista de selecció estructurada, profunda y detallada, que avalua el rendiment passat. De fet aquesta tècnica es basa en el supòsit de que el millor previsor de l'acompliment futur d'una persona és el seu acompliment passat.

Mitjançant una anàlisi exhaustiva de l'experiència passada es realiza una estimació sobre quan, com, on, van adquirir les seves competències clau i la probabilitat o freqüència amb la que les tornen a utilitzar.

Tanmateix, d'aquesta manera podem identificar i avaluar el grau de solidesa de les competències dels candidats i la probabilitat de que estiguin presents presentes en el seu comportament futur.

Amb las entrevistes d'incidentes crítics, el que interessa és esbrinar els motius, habilitats i coneixements que realment té i utilitza l'entrevistat/candidat, no les conclusions sobre les seves experièncias passades.

Presentació de candidats i informe:

Presentem els candidats/as idonis a través d'uun informe individualitzat que agafa com a referència els aspectes definits a la Job description.

Seguiment d'incorporació:

Realitzem un seguimiento del candidat després de la incorporació a la companyia, garantint la seva adaptació al lloc i a la organització.

GARANTIA DE LA SELECCIÓ

Asinco Assessors Selecció ofereix un període de garantia, en cas de resoldre el contracte de la persona seleccionada, durant el període de prova i / o fins a un màxim d'un any, en el supòsit que el contracte s'extingís per acomiadament declarat procedent. En ambdós casos, es procediria a realitzar de forma gratuïta un nou procés de selecció sense cap cost excepte el del que pogués derivar-se de la prospecció a través d'anunci o d'oferta en borsa de treball.

LES NOSTRS REFERÈNCIES

Els nostres clients de Selección són: petites i mitjanes empreses, grans empreses, companyies multinacionals de sectors d'activitat com:

 • Serveis, fiinancer, tecnològic.
 • Industrial, distribució, telecomunicacions.
 • Construcció, assegurances, etc.

La selecció interna no només es constitueix com un element de motivació par als treballadors, que saben que en algun moment de la seva vida professional poden veure recompensada la seva ocupabilitat i aportació de valor, sinó que també permet a les empreses cubrir posicions directives o tècniquas a través del talent potencial dels seus treballadors a un cost menor perque jaa coneixen els objetiuss de l'eempresa, els seus valors i cultura corporativa.

En tot cas pot suposar el cost de la persona que ha de ser entrenada per la lloc, però moltes vegades s'utiliza el mentoring, de manera que una persona amb més experiència entrena a los que ocuparan aquests llocs. És molt més econòmic que un procés de selecció externa i a més, dóna bons resultats.

La persona que entra en el lloc per selecció interna ja coneix l'empresa, les funciones que ha de desenvolupar y la filosofia de l'empresa. Li és més fàcil adaptar-se al lloc. A més, la resta de persones, encara que no hagin ocupat aquest lloc saben que és possible arribar-hi en un creixement de l'empresa.

Per a fer una selecció interna s'han de fer proves d'avualuació amb els candidats, en els quals és importante: identificar els criteris per a la preselecció, seleccionar les competències per al lloc, el disseny de proves de selecció, la realizació d'entrevistes, la realizació de dinàmiques, l'eelecció de la persona i el disseny d'un pla de comunicació en tot el procés.

Realitzem avaluacions del personal per a la seva empresa, ajudant-lo a detectar als millors candidats que desitgi incorporar o promocionar, la dimensió real i potencial dels seus coneixements, habilitats i competèncias.

ASSESSORIA FISCAL
Analitzem les obligacions fiscals i tributàries de la seva empresa amb l'objectiu d'oferir-lis una planificació fiscal que permeti optimitzar els beneficis del seu negoci i reduir la càrrega fiscal. L'entorn fiscal és dinàmic y les empreses necessiten d'una contínua actualització. Els assessorarem de forma puntual i contínua entorn de totes les novetats fiscals per a poder aconseguir les millors solucions.

Des del nostre Departamento d'Assessoría Fiscal li proporcionem els sigüents serveis:

 • Assessorament i gestió fiscal integral d'eempreses.
 • Planificació fiscal individualitzada contemplant totes les possibles estratègias de negoci.
 • Confecció i presentació d'impostos (IVA, IRPF, Impost sobre Societats, etc.).
 • Confecció de Llibres de registre fiscals.
 • Revisions fiscales complertes (Due Diligence).
 • Declaració d'operacions intracomunitàries (Intrastat).
 • Tributació de no residents.
 • Anàlisi i assessorament en convenis de doble imposició.
 • Inspeccions d'Hisenda i Reclamacions davant d'òrgans administratius.
 • Operacions vinculades i obligacions de documentació.
ASSESSORIA COMPTABLE
Confeccionem la comptabilidad de la seva empresa. Li oferim un servei personalitzat que le permetrà deixar a les nostres mans els processos comptables per a que la seva empresa pugui dedicarsse plenament al seu objecte social.

Una comptabilitat ordenada, ràpida i transparent per a que en tot moment pugui conèixer la seva realitat econòmica. Una anàlisi permanent en matèria comptable per a que pugui optimitzar la gestió empresarial i adoptar les millors decisions operatives i estratègiques. El coneixement de la situació econòmica de la seva empresa li permetrà gestionar-la amb més eficàcia.

El nostre Departament de Comptabilitat li ofereix els següents serveis:

 • Disseny de plans de comptabilitat.
 • Confecció de la comptabilitat i tancaments periòdics.
 • Supervisió i revisió de processos i procediments comptables.
 • Elaboració de pressupostos.
 • Preparació de tancaments comptables. Diagnòstic i conclusions
 • Comptabilidad analítica.
 • Transcripció de comptabilitats.
 • Confecció i presentació de comptes anuals.
 • Confecció i presentació de Llibres Oficials. Pot complimentar la comptabilitat de la seva empresa amb assessorament fiscal i laboral.

Des de les nostres oficines de Sabadell o si els hi resulta més còmode, directament a la seva pròpia empresa.

ASSESORIA FINANCERA
 • Assessors financers per a particulars: Assessorament Financer entorn a l'economia familiar en situacions de dificultat econòmica per a poder adequar la seva situació econòmica i gestionar correctament els seus béns i deutes.
 • Unificació de deutes: Busquem la millor alternativa per a unificar els seus deutes en un solo préstem. Rebaixem al máxim les quotas mensuals i allarguem els terminis amb l'objetiu de que el que paga al banc s'ajusti als seus ingressos.
 • Obtenció de préstecs: Negociem directament amb bancs per a aconseguir les millors condicions de préstecs i crèdits, i rebaixar els tips d'interès. Obtenció de nous préstecs y adaptació de préstecs existents.x/li>
 • Assessorament sobre productes bancaris: Els nostres assessors financers li informaran, amb neutralitat, sobre la conveniència o no de contratar un producte bancari.
 • Llistes de morosos: L'ajudems a sortir de llistes de morosos com ASNEF o RAI, i l'assessorems en situacions d'embargaments i Anotacions Preventives.
GESTORIA COMPTABLE I FISCAL PER A AUTÒNOMS

Els nostres serveis d'Assessoria Gestoria li permetran rendabilitzar al màxim els seus beneficis com autònom i reduir la seva càrrega fiscal.

El Departament de Gestoria d'Autònoms li ofereix els sigüents serveis

 • Alta d'autònoms: Ens encarreguem de gestionar todos los tràmits necessaris per a la seva legalització com autònom: Alta Censal – IAE, alta d'autònoms a la Seguretat Social, IVA, IRPF, Llibre de visites, Operacions intracomunitàries, etc.
 • Contratació de treballadors Si com a autònom ha de contractar a algun treballador tindrà l'assessorament òptim del nuestre departament d'Assessoria Laboral

Tràmits

 • Presentació d'impostos i declaracions trimestrals (IVA, IRPF).
 • Presentació de declaracions informatives anuals (models 347…)
 • Pre-càlcul de la renda: assessorament i previsió per a garantir una planificació beneficiosa.
 • Elaboració de la Comptabilitat.

Assessorament personalitzat

Tots els nostres serveis de gestoria inclouen un assessorament de qualitat i personalitzat per a cada tipus d'autònom per a que sempre ho tingui tot sota control.

GESTORIA PARTICULARS

A Asinco Asesores l'assessorems i gestionem sobre aquells temes que l'afectan a nivell personal i familiar. No només les empreses necessiten un assessorament especialitzat, sinó que las persones a nivell particular també en poden obtenir grans beneficis.

L'ajudem a gestionar els seus béns realitzant una bona planificació financera fiscal del seu patrimoni personal, familiar i/o empresarial, assessorant-lo i confeccionant l'Impost de la Renda, del patrimoni o de successions, gestionarem per a vostè un ampli ventall de tràmits com canvis de noms, contractes de compra-venda o testaments.

Des del nostre Departament de Gestoria per a particulars l oferim

 • Planificació fiscal per a persones particulars: Assessorament sobre planificació fiscal de Patrimonis i Inversions Immobiliàries amb l'objectiu de buscar la màxima rendabilitat dels seus béns.
 • Tramitació de l'import sobre el patrimoni.
 • Gestió i presentació de la declaració de la renda
 • Tramitacions davant la Administració: canvis de nom de propietats, IBI…
AUDITORIA DE CAPITAL INTEL·LECTUAL EMPRESA

Uno dels millors experts en Capital Intel·lectual, Leif Edvinsson, diu que si només extraiem conclusions d'una empresa pels seus resultats financiers i ignorem els seus valors ocults -Capital Intel·lectual- la Companyia no subsistirà a mitjà i a llarg termini.

Asinco Asesores considera que el Capital Intel·lectual és la gran riquesa de les Organitzacions i el seu Departament de Psicologia està especialitzat en l'estudi de:

 • Capital humà: Capacitats, actituds, destreses i coneixements, individuals i intransferibles, que cada treballador aporta a l'empresa. Ho podem considerar com un actiu de l'empresa en tant i quant, el treballador mantingui vigent la seva motivació i actitud, i actualitzades les seves competències i prestacions per a poder contribuir positivament a l'assoliment de la finalitat de l'empresa.

L'estudi del capital humà, entès como el saber individual dels treballadors, dins del col·lectiu que aporta valor (knowledge that Producer value) a l'empresa s'eregeix com la seva principal font de riquesa. L'evaluació de capital humà es realitza analitzant motivació laboral, capacitats (funcions intel·lectuals), actitud i destresa en la praxi professional (comportamento laboral), habilitats socials i estructura psíquica; és dir tot el que un treballador ha d'aportar a l'empresa segons la funció que té assignada i considerant el seu grau de complexitat i especialització

i en col·laboración amb partners associats podem portar a terme l'estudi i evaluació de:

 • Capital organitzacional: Constituït per tots aquells elements de tipus organizatiu intern que posa en pràctica l'empresa per a exercir les seves funcions de la manera més òptima possible. Entre aquests es pot assenyalar les bases de dades, els quadres d'organització, els manuals de processos, la propietat individual (patents, marques o qualsevol element intangible que pot estar protegit per drets de propietat intel·lectual) i totes aquelles coses el valor per a l'empresa sigui superior al valor material.
 • Capital relacional: Fa referència als possibles clients als que va dirigit el producto d'una empresa, els seus clients fixes (cartera de clients, llistas establertes, etc.), i en la relació empresa-client (acords, aliances, etc.); y també als processos d'organització, producció i comercialització del producte (estratègias de cara a l'assoliment).
EVALUACIÓ OBJETIVA DEL RENDIMENT PROFESSIONAL.

Mitjançant l'elaboració de protocols personalitzats, qualitatiuss/quantitatius per a valorar l'actitud, motivació, implicació, proactivitat, creativitat, ..............dels treballadors de la seva empresa.

AUDITORIA FINANCERA

El nostre equip d'assessors financers realitzarà una anàlisi profunda de tots els àmbits empresarials del seu negoci, tant de l'estructura econòmica, com del nivell d'endeutament o la Tresoreria. L'anàlisi de la situació financera i una correcta planificació, han de ser el dia a dia de tot empresari. Una anàlisi constant per part de professionals és fonamental per a prendre millors decisions estratègiques i realitzar una gestió empresarial exitosa. Como si fóssim el Director Financer de la seva empresa, definirems una estratègia financera i aportarem solucions en tot tipus de situacions de dificultat econòmica.

 • Anàlisi d'estats financers: Analitzem la situació financera global de la teva empresa i t'assessorems de forma totalment personalitzada.
 • Anàlisi del nivell de liquiditat, solvència i estructures d'endeutament per a que pugui optimitzar la gestió i els recursos de la teva empresa.
 • Optimizació de tresoreria.
 • Negociació bancària: Negociació directa amb les entitats per a aconseguir les millors solucions bancàries i condicions avantatjoses adaptades a les seves necessitats. Refinançament de préstecs bancaris.
 • Reestructuració del deute bancari: Optimizem el nivell d'endeutament de la seva empresa buscant un equilibri entre els recursos propis i els aliens. Reestructurems els deutes bancaris per a que s'ajustin a les característiques del seu negoci i es pugui augmentar la rendabilitat.
 • Empreses amb dificultats financeres: Especialistes en oferir solucions a empreses en situacions de dificultat econòmica. Nuestros asesores financieros analizarán la situación de su empresa y le ofrecemos soluciones concretas.
 • Recerca de finançament: Analitzem el seu projecte y busquem la millor fórmula per a trobar finançament. Confeccionem el Pla Financer de forma estratègica y negociem directament les millors condicions de finançament.
 • Comerç internacional: Assessorament i gestió per al desenvolupament d'operacions comercials en mercats internacionals. Negociació i finançament tant en països comunitaris, com en tercers països no comunitaris o emergentes.
 • Operacions especiales: Busquem les opcions més adequats per all desenvolupament d'operacions com Confirmings, Factorings, Factorings sense retorn, Rentings o Leassings.

A més, els nostres assessors financers, amb más de 25 anys d'experiència com Directius i/o Assessors Financers, el representaran i negociaran per vostè a les entitats bancàries o de finançament per assegurar-li les millors condicions de contractació.